EkonomiUtveckling AB

Ni kan räkna med oss...

EkonomiUtveckling AB är en redovisningsbyrå som utför


  • Administration och Löpande redovisning:


vilket innebär bl a grundbokföring och avstämningar, personalredovisning, resultatrapportering  och medelsförvaltning (betalning av leverantörsfakturor, löner, skatter m m) för kunder som efterfrågar denna service. Vi upprättar skattedeklarationer och rapporterar hur mycket som skall betalas in till Skatteverket vid olika tillfällen under året. Vi har fullmakt att lämna Skattedeklarationer med e-legitimation för de flesta av våra kunder.


  • Bokslutstjänster:


som årsbokslut och upprättande av årsredovisningar och i mindre företag biträder vi med inkomstdeklarationer och infogar rörelsedeklarationerna (N-blanketterna). Vi har många mindre aktiebolag som kunder, både med och utan revisorer.


  • Upprätta inkomstdeklarationer:


upprättar deklarationer för såväl för fysiska som för juridiska personer.
 

  • Ekonomisk planering och rådgivning:


i form av årsbudgetar och ekonomiska kalkyler, där vi tillsammans med företrädare för företaget tillhandahåller lämpliga verktyg eller redskap och kombinerar dessa med den kunskap företrädarna har om sitt företag.
 

  • Medverka i företagens affärsutveckling:


tillsammans med företrädare för företaget, och med den ekonomiska informationen som underlag kan vi medverka i företagets affärsutveckling. Eventuella åtgärder måste naturligtvis förankras i företagets affärsledning och hos personalen för att kunna få genomslagskraft. En viktig del i företagandet när det sker förändringar både för företagaren och i omvärlden. 
 

  • Biträda vid bildandet av nya aktiebolag:


bilda nytt, alternativt köpa ett färdigt s k lagerbolag. Vi har samarbetspartners som är specialister på detta område och vi förmedlar gärna våra kontakter och biträder som så kallat ”ombud” i kontakterna med Bolagsverket.
 

  • Biträda vid likvidationer:


När själva verksamheten upphör och/eller om det inte finns någon som vill ta över aktiebolaget kan vi biträda vid likvidation där bolagets fordringar och skulder regleras. Därefter sker utskiftning av kvarvarande tillgångar till ägarna. Vi har erfarenheter av ett femtiotal likvidationer.
 

  • Utbildningsuppdrag:


Slutligen har vi både på uppdragsbasis och via projektanställning haft utbildningsuppdrag i redovisning, ekonomistyrning, koncernredovisning och beskattning.

 

Kontakta oss gärna för mer information!